Varför behöver vi dina personuppgifter?

Personuppgifter som Värmlandsteatern får av dig, vårdnadshavare, myndighet eller som vi på annat sätt hämtar in, behandlas för att vi ska kunna fullgöra och administrera våra rättsliga skyldigheter som att uppfylla styrande myndigheters krav, följa ingångna avtal eller för att vi ska kunna ge dig bra service. Personuppgifter kan även komma att användas för statistiska ändamål och för utveckling och analys av Värmlandsteaterns verksamhet.

Uppgifter som namn, adress och e-postadress använder vi i vårt medlemsregister för att sända dig nyhetsbrev och erbjudanden om Värmlandsteaterns kommande produktionsverksamhet, Teaterskolans kurser, kallelser till årsmöte och annan verksamhetsrelaterad information. Namn och adress används också för att kunna svara på dina frågor eller synpunkter via mail. Personnummer används för statistik och verksamhetsrelaterade krav såsom åldersstyrd verksamhet inom kurser och produktionsverksamhet.

I vissa fall lämnar Värmlandsteaterns information till tredje part utifrån uppdrag och myndighetsutövning såsom kommunala/regionala bidragsgivare.
Annan tredje part är Studieförbund som är skyldiga att lämna uppgiften till myndigheter enligt lag och avtal.I övrigt så lämnar Värmlandsteatern aldrig ut personuppgifter till tredje part om inte medgivande lämnats.

Hur samlas personuppgifter in och hur lagras de?

Personuppgifter samlas in genom till exempel webbformulär, mail, sms, messenger, muntligen, ansökningar på papper och genom telefonsamtal. Uppgifterna kan även kompletteras med information från offentliga register och myndigheter, såsom upplysning.se.

Är du, eller har varit, deltagare hos oss, lagras dina uppgifter tills dess att du uppger att vi inte skall ha dem kvar. Detta då för att Värmlandsteatern ska kunna administrera utbildningar/kurser, bjuda in till jubiléum, dokumentera medverkan i produktioner. Eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag/avtal. Vi raderar inte personuppgifter när det finns ett legalt krav att lagra dem, till exempel enligt gällande bokföringsregler.

De uppgifter i vårt medlemsregister som används för att sända dig nyhetsbrev och erbjudanden om Värmlandsteaterns kommande kurser, auditions och annan verksamhet sparas så länge det behövs eller tills du avregistrerar dig.

Vilka rättigheter har du som registrerad?

  • Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi har om dig. Om de är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att de rättas eller tas bort. Du kan själv administrera dina uppgifter via medlem.varmlandsteatern.se och du kan kostnadsfritt begära registerutdrag på de personuppgifter vi har om dig. Värmlandsteatern har enbart tillgång till personuppgifter som behövs för föreningens egna verksamheter, och inte personuppgifter som finns hos andra myndigheter och företag.
  • Du har även rätt att få information om vilka rättsliga grunder vi stödjer oss på, hur länge vi kommer att spara dina uppgifter, vem som har tillgång till informationen och att få dina uppgifter hos oss raderade om det inte finns rättsliga skäl som gör att vi tvingas lagra uppgifterna.
  • Du kan få en sammanställning av alla uppgifter vi har om dig och du kan även invända mot det sätt vi använder dina personuppgifter.
  • Du har rätt att begära begränsning av användning av vissa av dina personuppgifter, du kan få återkalla ditt samtycke och överklaga till relevant tillsynsmyndighet.
  • I det fall information som vi sparat om dig ska behandlas i ett annat syfte än vid insamlingstillfället, kommer vi att informera dig om detta.

Kort sagt, du har enligt dataskyddsförordningen rätt att:

  • – begära utdrag ur våra uppgifter om dig
  • – få en uppgift om dig rättad (eller åtgärda själv via medlemsregistret enligt ovan)
  • – sluta bli kontaktad om våra tjänster
  • – bli raderad ur våra system – under vissa förutsättningar
  • – begära att vi tillfälligt inte använder de uppgifter vi har om dig

Samtycke, nyttjande av bilder och foton – Medlem / Målsman

 

Kontakt
Värmlandsteatern
Pihlgrensgatan 3, 652 25 Karlstad
Tel: 054-15 28 89
[email protected]
Värmlandsteatern